Opdrachten die door notariskantoor Feitsma | Verhagen met ingang van 1 maart 2020 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden

1.    Notariskantoor Feitsma | Verhagen, hierna te noemen “het notariskantoor”, is een maatschap, gevestigd op het adres De Deimpt 6, 1132 JV in Volendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55053491.

2.    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het notariskantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.    Het staat het notariskantoor vrij om verleende opdrachten onder diens verantwoordelijkheid te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Het notariskantoor zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Het notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.    De aansprakelijkheid van het notariskantoor is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

5.    Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de (kandidaat) notaris of diens medewerker gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Het vorenstaande geldt ook voor werkzaamheden die niet leiden tot een notariële akte. Het notariskantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

       Het notariskantoor belast de kosten die de KNB (per akte) in rekening brengt ten behoeve van het kwaliteitsfonds door aan de opdrachtgever.

6.    Indien het notariskantoor een offerte heeft afgegeven en bij uitvoering van de opdracht blijkt dat extra werkzaamheden nodig zijn die niet bekend waren bij het afgeven van de offerte, is het notariskantoor bevoegd die extra werkzaamheden boven het offertetarief te declareren op basis van de bestede uren en/of de gemaakte kosten.

       Indien vertraging optreedt bij de uitvoering van een opdracht en die vertraging is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en bescheiden, komen de extra kosten die daarmee samenhangen voor rekening van de opdrachtgever.

       Als een opdracht wordt verleend door meerdere (rechts-)personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie.

7.    Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8.    Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door het notariskantoor op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

9.    Declaraties van het notariskantoor dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Het notariskantoor kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

       Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan het notariskantoor:

       a.     van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

       b.    desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten;

       c.     van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan;

       d.    de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten verrekenen met eventuele vorderingen die de opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – op het notariskantoor heeft.

10.   Het notariskantoor behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

11.   Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan het notariskantoor aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Het notariskantoor zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/ of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is het notariskantoor gerechtigd die negatieve rente en/ of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

12.   Het notariskantoor behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop de werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

13.   Het notariskantoor draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor het beheer of de juistheid van per post of per e-mail toegezonden (onderhandse) stukken. Indien opdrachtgever wenst dat het notariskantoor deze stukken beoordeelt, dient daarvoor expliciet en nadrukkelijk opdracht te worden gegeven.

14.   Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens het notariskantoor kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15.   Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van het notariskantoor, maar ook ten behoeve van ieder van de maten, notarissen, waarnemers, personeelsleden en alle overige personen die op enige wijze voor het notariskantoor werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

16.   Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van het notariskantoor is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

17.   Het notariskantoor houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te raadplegen via de KNB.

18.   Het merendeel van de dienstverlening van het notariskantoor valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan het notariskantoor verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag het notariskantoor zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Het reguliere cliëntenonderzoek valt onder de gebruikelijke werkzaamheden van het notariskantoor. Indien het notariskantoor volgens de WWFT verplicht is om verscherpt cliëntenonderzoek te doen, komen de extra werkzaamheden daarvan (bovenop een eventueel afgegeven offerte) voor rekening van de opdrachtgever. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord.