Nieuwsitems

Volgend jaar meer duidelijkheid over meerouderschap en meerpersoonsgezag

18 april, 2024

Het kabinet gaat kijken naar de mogelijkheid om meerpersoonsgezag in te voeren. Een werkgroep werkt nu aan de voorbereiding van een wettelijke regeling hierover. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind verwacht dat hij begin 2025 de onderzoeksresultaten en uitgewerkte beleidsopties met de Tweede Kamer kan delen.

Het wettelijk mogelijk maken van meerouderschap en meerpersoonsgezag voor maximaal 4 ouders zou volgens de minister een stap vooruit betekenen voor kinderen die opgroeien in een meeroudersituatie. Het kabinet doet al langer onderzoek naar deze opties. Weerwind wil bijvoorbeeld weten hoe het belang van het kind het beste kan worden geborgd in een regeling. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming werkt momenteel aan een advies, dat rond deze zomer wordt verwacht.

Het volledig gelijkstellen van 4 ouders is geen eenvoudige operatie, lichtte Weerwind tijdens een commissievergadering over personen- en familierecht toe. Op verschillende beleidsterreinen moeten keuzes worden gemaakt. Uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer om te bepalen of er ook echt een nieuwe regeling komt.

Krijg ik rente over mijn geld op de derdengeldenrekening van de notaris? 

11 januari, 2024

Een notaris hoeft geen rente te vergoeden bij kortlopende transacties van maximaal vijf werkdagen en ook niet over de overdrachtsbelasting. Dit is meestal het geval bij de levering van een woning of de vestiging van een hypotheek. De eerste werkdag is de werkdag waarop de notaris het bedrag ontvangt. Als het geld langer dan vijf werkdagen op de derdengeldenrekening staat, dan wordt over het hele bedrag en de hele periode de rente vergoed. De notaris moet dan een gebruikelijke rente vergoeden en kan daarvoor administratiekosten in rekening brengen.

Aanpassing vermogenstoets: ook geblokkeerd vermogen van meerderjarig kind telt niet mee

2 januari, 2024

Krachtens artikel 9.1.a.2 Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt op verzoek het vermogen van een minderjarig kind niet meegeteld bij de vermogenstoets, mits de ouder, diens partner-medebewoner en het kind zelf niet hierover kunnen beschikken. Thans is het woord ‘minderjarig’ geschrapt omdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het maken van onderscheid tussen minderjarige en meerderjarige kinderen in strijd is met het evenredigheidsbeginsel (ECLI:NL:RVS:2023:79). In deze zaak kon een meerderjarig kind niet over geërfd vermogen beschikken omdat ter uitvoering van een testamentair bewind het geld op een BEM-rekening stond.
Ministerie van Financiën 15 december 2023, nr 2023-0000275008 (Stcrt 2023, nr 34571)