Voor nieuwe periodieke giften aan ANBI’s gaat een maximumaftrek gelden

Voor nieuwe periodieke giften aan ANBI’s gaat een maximumaftrek gelden

Gisterenmiddag heeft het kabinet voorgesteld om de aftrek van periodieke giften (artikel 6.34 Wet IB) te maximeren op € 250.000 per kalenderjaar. Voor fiscale partners is dit maximum van toepassing op de periodieke giften van hen tezamen. Voor de duidelijkheid wordt tevens opgemerkt dat het plafond van € 250.000 exclusief de multiplier is voor giften aan culturele instellingen als bedoeld in artikel 6.39a Wet IB 2001.
De aanpassing in de giftenaftrek zal ingaan per 1 januari 2023. Daarbij geldt een uitzondering voor op 4 oktober 2022, 16.00 uur reeds aangegane verplichtingen tot het doen van een periodieke gift. Dit tijdstip is ook het moment waarop het persbericht waarin de begrenzing van de aftrek van periodieke giften wordt aangekondigd, is gepubliceerd. Door aan te sluiten bij dit tijdstip wordt anticipatiegedrag voorkomen. De uitzondering voor de op 4 oktober 2022, 16.00 uur bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting tot het doen van periodieke giften is van toepassing tot en met 31 december 2026. Deze giften zijn, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, nog vier kalenderjaren na de totstandkoming van die overeenkomst volledig aftrekbaar.

De aanleiding voor invoering van een maximum is het Interdepartementaal beleidsonderzoek Vermogensverdeling (IBO) dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierbij is ook ingezoomd op opmerkelijk gebruik van fiscale regelingen waaronder de aftrek van grote periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling. Uit de aangiften 2019 en 2020 (de meest recente cijfers) blijkt dat het aantal extreem hoge periodieke giften is toegenomen. Met extreem hoge giften wordt gedoeld op periodieke giften van meer dan € 1 miljoen. In de praktijk zijn giften soms zelfs aanzienlijk hoger dan € 1 miljoen. Tegenover die extreem hoge giften staat vervolgens ook een hoog inkomen waardoor het belastbare inkomen per saldo sterk gereduceerd of zelfs tot nihil teruggebracht wordt. De regering is van mening dat het maatschappelijk ongewenst is om een giftenaftrek te verlenen voor zulke hoge giften.