Jubelton en overgangsrecht

Jubelton en overgangsrecht

Per 1 januari 2023 wordt de zogenaamde ‘jubelton’ afgeschaft. U weet wel, de eenmalige vrijstelling van schenkbelasting bij een grote schenking (in 2022 € 106.671), mits de begiftigde tussen 18 en 40 jaar is, en de schenking wordt besteed in verband met een eigen woning.

Doelstelling van deze extra grote vrijstelling was het verminderen van de eigenwoningschuld en het verlagen van het percentage onderwaterhypotheken. Onderzoekers hebben geconcludeerd dat de vrijstelling minder doeltreffend en doelmatig is dan ander beleid om de hypotheekschuld te verlagen en onderwaterproblematiek te beperken. Ontvangers van een schenking die al een woning hebben, hebben hun hypotheekschuld in beperkte mate verkleind ten opzichte van vergelijkbare huishoudens die geen schenking hebben ontvangen. Een deel gaat duurder wonen. Starters gebruiken de schenking deels om minder te lenen dan op basis van hun inkomen had gekund, maar ook om een duurdere woning te kopen dan starters zonder schenking.

Daarnaast vergroot de vrijstelling de vermogensongelijkheid binnen generaties. De financiële uitgangspositie van huishoudens die een dergelijke schenking ontvangen is namelijk vaak al gunstiger ten opzichte van huishoudens zonder schenking.

Voor het betalen en besteden van de jubelton geldt in beginsel een spreidingsmogelijkheid van drie jaar: het in het eerste jaar onbenutte deel van de schenking kan in de daaropvolgende twee jaar alsnog worden benut.

Nu het einde van de regeling in zicht is, is er overgangsrecht gemaakt voor schenkingen waarbij de vrijstelling uiterlijk in 2022 is benut, maar die nog niet geheel in 2022 zijn betaald en besteed.

In het overgangsrecht is bepaald dat als de schenkingsvrijstelling in 2022 niet geheel is benut, het overgebleven deel van de maximumvrijstelling nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Kortom, de schenking moet minimaal gedeeltelijk in 2022 aan de begiftigde zijn betaald, en het restant ervan moet uiterlijk in 2023 aan de begiftigde worden betaald. De begiftigde moet tijdig aangifte doen, met een beroep op de grote schenkingsvrijstelling. Op het moment van de schenkingen (betalingen) moet de begiftigde voldoen aan het leeftijdscriterium.

De begiftigde mag de ontvangen schenkingen nog tot uiterlijk 31 december 2024 besteden ten behoeve van diens eigen woning. Op het moment van de besteding is de leeftijd van de begiftigde niet meer van belang.