Belastingplan 2023

Belastingplan 2023

Algemeen overdrachtsbelastingtarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het algemene tarief als bedoeld in artikel 14 lid 1 WBR verhoogd tot 10,4%. Dit tarief is van toepassing op alle verkrijgingen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 2% en waarop geen vrijstelling van toepassing is zoals de verkrijging van: – een woning die niet zal fungeren als hoofdverblijf voor de verkrijger; – niet-woningen (waaronder bouwgrond); – economische eigendom van onroerende zaken; – artikel 4 WBR-aandelen; en – aanhorigheden die niet gelijktijdig met de woning-hoofdverblijf worden verkregen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het verlaagde WBR-tarief 2% blijft.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woning wordt op 1 januari 2023 verlaagd

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Vervolgens wordt op 1 januari 2024 deze schenkingsvrijstelling volledig afgeschaft. In samenhang hiermee komt de mogelijkheid om de schenkingen over 3 kalenderjaren te spreiden (artikel 33a lid 2 SW) te vervallen voor schenkingen die voor het eerst in het kalenderjaar 2023 worden gedaan. Voor schenkingen die in het jaar 2022 zijn gedaan, wordt de spreidingsmogelijkheid beperkt tot 2 jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling nog kan worden benut voor een schenking in 2023 maar niet meer voor een schenking in 2024. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het mogelijk blijft de voor het eerst in 2022 ontvangen schenkingen uiterlijk 31 december 2024 te besteden.

Vanaf 1 januari 2023 geldt leegwaarderatio niet meer voor woningen die tijdelijk worden verhuurd

In tegenstelling tot het coalitieakkoord wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen als bedoeld in artikel 5.20 lid 3 Wet IB 2001 jo. artikel 17a UBIB en artikel 21 lid 8 SW jo. artikel 10a UBSW niet afgeschaft, maar per 1 januari 2023 geactualiseerd. Wel wordt de leegwaarderatio dan afgeschaft voor woningen die voor een bepaalde tijd worden verhuurd als bedoeld in artikel 7:271 BW. Voor een woning is die termijn niet langer dan 2 jaar en voor een kamer niet langer dan 5 jaar. Bij een tijdelijk huurcontract krijgt de eigenaar immers op korte termijn het volle en onbezwaarde eigendom over de woning zodat er vrijwel geen sprake is van een waardedrukkend effect van de verhuurde toestand. Ook bij verhuur aan gelieerde partijen zal de leegwaarderatio met ingang van 1 januari 2023 niet meer gelden.

Vanaf het belastingjaar 2024 zal het aanmerkelijkbelangtarief in tweeën worden gesplitst

Verder wordt voorgesteld om per 2024 (!) twee schijven te introduceren in het box 2-tarief. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (thans 26,9%) wordt dan voor de eerste € 67.000 (voor partners € 134.000) belast tegen 24,5%. Het meerdere zal dan worden belast tegen 31%. Door invoering van een verlaagd tarief worden jaarlijkse dividenduitkeringen gestimuleerd.