Invoering UBO-register 27 september 2020

Invoering UBO-register 27 september 2020

Op 27 september 2020 zal de registratieplicht voor juridische entiteiten van hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO) in Nederland in werking treden. Voor organisaties die op 27 september 2020 zijn ingeschreven in het handelsregister geldt dat zij tot 27 maart 2022 de tijd hebben om opgave te doen van de UBO-gegevens.

Voor notarissen (en andere Wwft-instellingen) geldt vanaf 27 september 2020 dat zij verplicht zijn om een melding te doen aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die wordt ontdekt tussen de UBO-gegevens die zijn geregistreerd in het handelsregister en de informatie over de UBO waarover de notaris uit andere hoofde beschikt (artikel 10c Wwft).

In een implementatiebesluit zijn de gevallen uitgewerkt waarin openbare UBO-gegevens op verzoek worden afgeschermd. Het gaat hier (limitatief) om personen die van overheidswege zijn beveiligd, minderjarigen, curandi ex artikel 1:378 BW en ‘onderbewindgestelden’ ex artikel 1:431 BW. Ook wordt verduidelijkt dat als het hoger leidinggevend personeel als UBO (pseudo-UBO) moet worden aangewezen, dit elke persoon is die deel uitmaakt van het statutair bestuur.